ALBERT EVANGELISATIE

Inhoudsopgave:
1 Mijn (Albert’s) getuigenis

2 Droom van Ken Peters over de grote verdrukking die volgt op de opname van de wederomgeboren gelovigen – zie bijbeltekst 1 Thess. 4:16 en 17.

3 De waterdoop

1 Mijn (Albert’s) getuigenis

De laatste tijd word ik in het bijzonder bepaald bij de cruciale belangrijkheid van:

1    Wederom geboren te worden (opnieuw geestelijke geboren worden)

2    Staat je naam in het boek des Levens?

Ik begin met punt 1.

1    Wederom geboren geworden

Waarom van cruciaal belang?

Bij de beantwoording van deze vraag wil ik jullie meenemen naar het gesprek dat Jezus had met de farzeeër Nikodemus.

In het bijbelboek van Johannes hoofdstuk 3 staat dit gesprek. (NBG51)

Johannes 3
1 En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden;
 2 deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is.
 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 
4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

In dit gesprek vestigt Jezus dat de aandacht op het punt dat we ‘wederom geboren’ moeten worden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan.

Dan komt de vraag:
Waarom moeten we volgens Jezus  ‘wederom geboren’ worden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we terug gaan naar de Schepping die beschreven staat in het boek Genesis.

God schiep Adam uniek, totaal anders dan ieder ander schepsel  (Genesis hfst. 1 en 2)..
In Thessalonicenzen lezen we dat de mens bestaat uit:  geest, ziel en lichaam
(Thess.5:23).. De mens ontving geest ( RUACH =adem van God) wat de andere schepselen niet hebben ontvangen.

Onze geest is verwant aan God, gemaakt om in vriendschap met Hem te leven, een persoonlijke relatie.
Onze ziel omvat onze (vrije) wil, ons verstand (ons intellect) en onze emoties.
Ons lichaam ( Het fysieke , materiele deel van de mens, wordt in de bijbel ook “tent” genoemd – zie 2 Petrus 1:13 en 2 Kor. 5:1) is de woonplaats van onze ziel en geest.

De geest en de ziel zijn het onzichtbare, immateriele (onstoffelijke) delen van de mens die hun oorsprong hebben in de adem van de almachtige God (RUACH).
Bij de schepping blies God Zijn levensadem (Ruach = Zijn Geest) in Adam neus (Genesis 2:7).

Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva – de ZONDEVAL veroorzaakte een breuk tussen God en de mens en werd de persoonlijke relatie tussen God en de mens verbroken (Genesis 3).
Na de zondeval zei God: Mijn Geest kan niet meer in de mens blijven nu zij de zonde in hun leven hebben toegelaten. (Genesis 6:3).

Na de zondeval was de mens ‘geestelijk dood’ en ‘verloren’.

Bij het sterven van de mens worden de geest en ziel “losgemaakt” van zijn lichaam.
De geest en ziel sterven niet maar gaan naar na de dood naar :
of naar de hemel (zij die wederom geboren zijn – wiens naam staat in het boek des levens)
of naar de hel. (zij die Jezus als Redder hebben afgewezen).

Gods reddingsplan
Daar God de mens zo lief had en niet wilde dat de mens verloren zou gaan kwam
God zelf met een ‘reddingsoperatie’ door zelf naar de aarde te komen in de persoon Jezus.
De vader van Jezus is Gods Geest (Mattheüs 1 en Lucas 1).

Jezus heeft in het Johannes evangelie meer dan 20 keer gezegd:  de Vader die Mij gezonden heeft om Zijn wil te doen namelijk plaatsvervangend de straf van de zonde te dragen voor de mensen die in Hem geloven.

Nu de vraag:  Hoe word je wedergeboren (opnieuw geestelijk geboren).

Hiervoor neem ik de tekst die staat in Romeinen 10:9 en weergeeft hoe je gered wordt, hoe je wederom geboren wordt.

Ik maak de belofte van redding die staat in Romeinen 10:9 persoonlijk:
Als ik met mijn mond belijd dat Jezus mijn Heer is en in mijn hart gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt, zal ik gered worden.

Door mijn bekering en mijn geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus – Zijn kruisdood en Zijn opstanding – ben ik wederom geboren en is de Geest van God  weer in mijn geest komen wonen. (Na de zondeval van Adam en Eva had de Geest van God de mens verlaten).

Met mijn hart geloven houdt in dat ik een persoonlijk antwoord geef op Jezus volbrachte werk nl. dat Jezus plaatsvervangend de straf van mijn zonden op Zich heeft genomen.
In 1 Petrus 2:24 staat: Jezus zelf die onze zonden in Zijn lichaam op het kruis gebracht heeft (dit geldt voor de gelovigen).

Mijn gebed:
Here Jezus Christus, ik geloof dat U voor mijn zonden gestorven bent; dat U begraven bent; dat U weer bent opgestaan op de derde dag. Ik heb berouw van mijn zonden en ik kom tot U voor genade en vergeving. Door geloof in Uw belofte ontvang ik U persoonlijk als mijn Verlosser en belijd U als mijn Heer. Kom in mijn hart, geef mij eeuwig leven, maak mij een kind van God. Amen
 
Dat de Heilige Geest woont in de gelovigen kunnen we lezen in de volgende bijbelteksten: 
Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinte :
Weet u niet, dat u zelf de tempel van God bent en dat Zijn Geest in u woont
(  1 Kor. 3:16 en 1 Kor. 6:19). 

Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze:  Toen jullie gelovig werden, werden  jullie verzegeld met de Heilige Geest (Efeze 1:13).

Nog twee duidelijke teksten uit de bijbel die aangeven wat Jezus op het kruis voor ons gedaan heeft:
Openbaring 1:5
Jezus, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed
Opbaring 5:9
Jezus is waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt de gelovigen voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie

Nu punt 2

2    Staat je naam in het boek des Levens

Waarom is het van cruciaal belang dat je naam in het boek des levens staat?

Bij mijn wedergeboorte is Gods Geest weer in mijn geest komen wonen en word ik aangenomen als kind van God.
Ik ben nu een kind van God en mijn naam staat nu in het boek des levens

Jezus zei tegen Zijn discipelen: Verheug je dat je naam staat geschreven in het boek des Leven (Lucas 10:19).

In het laatste bijbelboek Openbaring  staat geschreven hoe belangrijk het  is en welke consequentie  het heeft als  je naam niet staat geschreven in het boek des levens ( Openbaring 20:15)

Openbaring  20: 11-15     Het laatste oordeel
vers 15        Als iemands naam niet in het boek des levens stond werd hij in de poel van vuur geworpen..

Aan welke kant van kruis wil jij staan?

Matth. 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weestveeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam kan verderven in de hel.

Openbaring 7:9 Daarna zag ik (Johannes), en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun handen.

Na mijn geestelijke wedergeboorte:

  • Houd ik er van God meer en meer te leren kennen door Zijn Woord te overdenken;
  • Door Zijn Woord te overdenken word ik opgebouwd in mijn geloof door de grote werken die God gedaan heeft;
  • Gods beloften te leren kennen die gelden voor de gelovigen;
  • Maar ook de gevolgen als je niet gelooft en Jezus afwijst als je Redder.


God is een beloner van wie Hem ernstig zoeken ( Hebreeën 11:6).

God heeft de mens een vrije wil gegeven.

Ik, Albert, heb mijn vrije wil gebruikt om Hem te zoeken en Hem vervolgens in geloof als mijn Heer van mijn leven aangenomen.

p.s. Bekijk het volgende filmpje als belangrijk onderdeel van de wedergeboorte

Redding een geschenk van God
God zond Jezus vanuit de Hemel naar de aarde. Door de dood en opstanding van Jezus, heeft God alles gedaan wat nodig is voor de redding van de mens. Door de “zondeval” is de mens “verloren”.
Maar Gods buitengewone liefde voor de mens deed Jezus naar de aarde komen om verloren mensen te zoeken en te redden.
Dit is ook de liefde die God voor jou koestert. 
En ook al is het Gods verlangen dat alle mensen gered worden, toch zullen alleen zij gered worden, die geloven in het volbrachte werk van Jezus op het kruis.
Jezus heeft op het kruis de zonden van de gelovigen op zich genomen.
Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want alleen door bekering en geloof kunnen Gods vergeving en het nieuwe leven wat God aanbiedt, ontvangen worden.
Gods belofte van redding begint op het moment dat jij gaat geloven en Jezus aanneemt als je Redder.  
  In Joh.3 noemt Jezus dit je ‘wedergeboorte’.


2 Ken Peters kreeg in 1981 een profetie
Ik geloof dat deze profetie van God komt en een waarschuwing om je te bekeren om niet in de grote verdrukking terecht te komen .

Maar zelfs is er in de grote verdrukking nog een mogelijkheid om gered te worden.